KLV Professional Match
Volg KLV Professional Match op LinkedIn Login bij KLV Professional Match Volg KLV Porfessional Match op Twitter Volg KLV Professional match op Facebook Volg KLV Professional Match op google+
Vacatures zoeken
Schrijf u direct in

Privacy Statement

A. Algemene Bepalingen

Artikel 1 Definities

In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis.

 1. Privacystatement: het onderhavige Privacystatement van KLV PROFESSIONAL MATCH.
 2. Persoonsgegeven: elk gegeven waarmee Betrokkene direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is.
 3. Verantwoordelijke: USG People The Netherlands B.V. is verantwoordelijke in de zin van artikel 1, sub d. Wbp.
 4. KLV PROFESSIONAL MATCH: KLV PROFESSIONAL MATCH B.V., alsmede de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen die handelen onder de naam NAAM. KLV PROFESSIONAL MATCH is gevestigd en kantoorhoudende te Wageningen (Postbus 79, 6700 AB Wageningen). 
 5. Betrokkene: de natuurlijke persoon die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan KLV PROFESSIONAL MATCH verstrekt. Dit kan onder een (potentiële) Werknemer van KLV PROFESSIONAL MATCH zijn, alsmede een (potentiële) Kandidaat of een (potentiële) Deelnemer aan een door KLV PROFESSIONAL MATCH te verzorgen Opleiding, dan wel de natuurlijke persoon die door of via de bemiddeling van KLV PROFESSIONAL MATCH werkzaam is ten behoeve van een Opdrachtgever van KLV PROFESSIONAL MATCH. 
 6. Werknemer: de natuurlijke persoon in dienst van KLV PROFESSIONAL MATCH, zulks met het doel werkzaam te zijn bij of ten behoeve van Opdrachtgevers van KLV PROFESSIONAL MATCH. 
 7. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij KLV PROFESSIONAL MATCH heeft ingeschreven om te worden bemiddeld naar (ander) werk, c.q. opdrachten (al dan niet in loondienst van KLV PROFESSIONAL MATCH). 
 8. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft opgegeven voor een door KLV PROFESSIONAL MATCH (mede) georganiseerde Opleiding.
 9. Opleiding: een door KLV PROFESSIONAL MATCH of in opdracht van KLV PROFESSIONAL MATCH verzorgde bijeenkomst met als doel kennis en/of vaardigheden over te brengen. Een Opleiding kan tevens worden aangeduid als (onder meer) training, workshop, seminar, themadag en/of cursus.
 10. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die KLV PROFESSIONAL MATCH een opdracht verstrekt dan wel met KLV PROFESSIONAL MATCH een overeenkomst van opdracht aangaat op het gebied van arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derden), zulks in de ruimste zin des woords.
 11. Profiel: het Profiel van Betrokkene met gegevens betreffende de door hem gevolgde opleiding(en) en zijn (werk)ervaring alsmede alle overige voor de arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten relevante gegevens. 
 12. Bedrijfsmagazine: het door of in opdracht van KLV PROFESSIONAL MATCH al dan niet digitaal uitgegeven magazine. 
 13. Website: de door KLV PROFESSIONAL MATCH geëxploiteerde website(s) waaronder www.klvprofessionalmatch.nl, inclusief de op deze website(s) aanwezige Portal(s) en Community Network(s).
 14. Portal: een afgeschermd gedeelte op de Website(s) van KLV PROFESSIONAL MATCH waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door KLV PROFESSIONAL MATCH toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord. Een Portal wordt ook wel aangeduid als persoonlijk account.
 15. Community Network: het op de Website(s) van KLV PROFESSIONAL MATCH afgeschermde sociale netwerk waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door KLV PROFESSIONAL MATCH toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord.
 16. CBP: College Bescherming Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in Nederland die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Dit Privacystatement is van toepassing op de registratie en verwerking van alle Persoonsgegevens die Betrokkene op enigerlei wijze aan KLV PROFESSIONAL MATCH verstrekt. 
 2. Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH hechten het grootste belang aan de privacy van Betrokkene die Persoonsgegevens aan KLV PROFESSIONAL MATCH verstrekt. Zij gebruikt alle door Betrokkene aan haar verstrekte Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens. 
 3. Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens, zal een melding gedaan worden uit naam van Verantwoordelijke. Deze meldingen zijn alsdan te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: http://www.cbpweb.nl.

Artikel 3 Verstrekken Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van KLV PROFESSIONAL MATCH dient Betrokkene de voor de werkzaamheden van KLV PROFESSIONAL MATCH benodigde Persoonsgegevens te verstrekken

Artikel 4 Doeleinden gebruik

 1. 1. De door Betrokkene aan KLV PROFESSIONAL MATCH verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
  a. de inschrijving van Betrokkene uit te kunnen voeren en te beheren;
  b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
  c. Betrokkene toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de Portal(s) en/of Community Network(s) van KLV PROFESSIONAL MATCH;
  d. Betrokkene gebruik te kunnen laten maken van de Website en diensten van KLV PROFESSIONAL MATCH;
  e. met Betrokkene een Werknemers-/werkgeversrelatie, dan wel een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en een personeels- en salarisadministratie te voeren;
  f. Betrokkene werk, opdrachten, Opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadvies en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te (kunnen) bieden;
  g. de geschiktheid van Betrokkene voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen;
  h. Betrokkene deel te (kunnen) laten nemen aan door KLV PROFESSIONAL MATCH aangeboden (online) testen en het genereren van testresultaten;
  i. de persoonlijke ontwikkeling van Betrokkene te bevorderen en te stimuleren (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);
  j. Betrokkene in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere Opdrachtgevers en/of relaties van KLV PROFESSIONAL MATCH;
  k. Betrokkene te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van KLV PROFESSIONAL MATCH;
  l. Betrokkene te informeren over zaken die voor Betrokkene naar het oordeel van KLV PROFESSIONAL MATCH van belang zijn (waaronder (nieuwe) vacatures, door KLV PROFESSIONAL MATCH georganiseerde Opleidingen, werkgerelateerde aangelegenheden etc.);
  m. Betrokkene te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van haar Website;
  n. derden te informeren over en/of te waarschuwen voor het oneigenlijke gebruik en/of misbruik door Betrokkene van de Website van KLV PROFESSIONAL MATCH, voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
  o. deze te verstrekken aan bedrijven en/of personen die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers);
  p. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met Betrokkenen te analyseren;
  q. het Profiel en/of curriculum vitae van Betrokkene, nadat Betrokkene daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op de Website van KLV PROFESSIONAL MATCH te plaatsen;
  r. Betrokkene periodiek het Bedrijfsmagazine te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);
  s. Betrokkene periodiek een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines, zulks in de ruimste zin des woords, al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);
  t. Betrokkene te informeren over de producten en/of diensten van door KLV PROFESSIONAL MATCH zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op haar Website dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in haar Bedrijfsmagazine;
  u. deze gegevens door te geven aan derden voor zover Betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven;
  v. deze ten behoeve van de onder 4.1 a. tot en met t van dit artikel genoemde doeleinden door te geven aan en/of uit te wisselen met de aan KLV PROFESSIONAL MATCH gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van Verantwoordelijke in de zin van artikel 2:24 b Burgerlijk Wetboek indien en voor zover deze groepsmaatschappijen handelen onder de naam KLV Professional Match, dan wel als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn aan te merken;
  w. deze te verstrekken aan de aan KLV PROFESSIONAL MATCH gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van Verantwoordelijke in de zin van artikel 2:24 b Burgerlijk Wetboek indien en voor zover dit naar het oordeel van KLV PROFESSIONAL MATCH van belang is in het kader van de bemiddeling of inzet van Betrokkene, zulks zonder dat de gegevens van Betrokkene in de database van deze gelieerde groepsmaatschappijen terecht komen.
 2. Door zich bij KLV PROFESSIONAL MATCH in te schrijven verleent Betrokkene KLV PROFESSIONAL MATCH en/of Verantwoordelijke het recht om de bij zijn registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie tussen Betrokkene en KLV PROFESSIONAL MATCH.
 3. Betrokkene kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat zijn Persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hem per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of gelijksoortig aan de dienstverlening van KLV PROFESSIONAL MATCH, waaronder de producten en diensten van door KLV PROFESSIONAL MATCH zorgvuldig geselecteerde partners. Betrokkene kan de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@klvprofessionalmatch.nl
 4. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door KLV PROFESSIONAL MATCH om Betrokkene per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door KLV PROFESSIONAL MATCH aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@klvprofessionalmatch.nl met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken. 
 5. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door KLV PROFESSIONAL MATCH om Betrokkene periodiek het Bedrijfsmagazine dan wel een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, zulks in de ruimste zin des woords, kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@klvprofessionalmatch.nl met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

 1. KLV PROFESSIONAL MATCH en/of Verantwoordelijke verstrekt geen Persoonsgegevens van Betrokkene aan derden, behoudens indien en voor zover:
  a. dit als zodanig in dit Privacystatement is aangegeven, met name in artikel 4.1;
  b. KLV PROFESSIONAL MATCH of Verantwoordelijke daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
  c. dit naar het oordeel van KLV PROFESSIONAL MATCH en/of Verantwoordelijke noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen) te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van haar Kandidaten en Werknemers te beschermen;
  d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens.
 2. Verantwoordelijke kan verder de gegevens van Betrokkene al dan niet door middel van KLV PROFESSIONAL MATCH aan bedrijven en/of personen verstrekken die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers), waaronder bedrijven en personen die buiten Nederland zijn gevestigd, zulks met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen, een en ander conform de geldende wet en/of regelgeving op het gebied van privacy. De hiervoor genoemde bedrijven en/of personen krijgen enkel toegang tot de Persoonsgegevens van Betrokkene indien dit strikt noodzakelijk is om de door Verantwoordelijke en/of KLV PROFESSIONAL MATCH opgedragen taken uit te voeren. Verantwoordelijke en/of KLV PROFESSIONAL MATCH verplicht de door haar ingeschakelde bedrijven en/of personen de Persoonsgegevens van Betrokkene niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Verantwoordelijke en/of KLV PROFESSIONAL MATCH de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Artikel 6 Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens

KLV PROFESSIONAL MATCH en/of Verantwoordelijke verwerkt uitsluitend bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkene, voor zover Betrokkene hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Artikel 7 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 1. Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH spannen zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van Betrokkene te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH, die namens Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Betrokkene, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. 
 2.  Ondanks de door Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Betrokkene voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH kunnen hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
 3. Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacystatement of met toestemming van Betrokkene zijn verstrekt. Tevens zijn Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,-- per kalenderjaar. 
 3. De aansprakelijkheid van Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Inzagerecht

 1. Betrokkene kan Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH op elk gewenst moment via privacy@usgpeople.nl dan wel per brief (USG People The Netherlands B.V., t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 1, 1300 Almere) verzoeken aan te geven welke gegevens Verantwoordelijke en/of KLV PROFESSIONAL MATCH van hem verwerkt.
 2. Daarnaast kan Betrokkene op elk gewenst moment KLV PROFESSIONAL MATCH via de hiervoor beschreven procedure verzoeken zijn gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
 3. Verantwoordelijke en/of KLV PROFESSIONAL MATCH zal binnen vier weken op het verzoek van Betrokkene reageren.

Artikel 10 Vragen, opmerkingen en klachten

Indien Betrokkene vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacystatement en de manier waarop Verantwoordelijke en/of KLV PROFESSIONAL MATCH zijn gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH kenbaar maken via privacy@usgpeople.nl, dan wel door een brief te sturen naar USG People The Netherlands B.V., t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 1, 1300 AA Almere.

Artikel 11 Aanpassen Privacystatement

 1. Verantwoordelijke en/of KLV PROFESSIONAL MATCH heeft het recht dit Privacystatement op elk gewenst moment aan te passen. Ingeval van aanpassing van het Privacystatement wordt Betrokkene terzake geïnformeerd. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de Website van KLV PROFESSIONAL MATCH. 
 2. Indien enige bepaling uit dit Privacystatement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Verantwoordelijke zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacystatement blijven onverminderd van kracht.

B. Aanvullende Bepalingen

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel A) van toepassing indien en voor zover door Betrokkene gebruik wordt gemaakt van de Website van KLV PROFESSIONAL MATCH en/of Verantwoordelijke.

Artikel 12 Website

 1. KLV PROFESSIONAL MATCH is verantwoordelijk voor de exploitatie van de Website www.NAAM.nl.
 2. De Website van KLV PROFESSIONAL MATCH is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de Website aanwezige Portal(s). 
 3. Elke Betrokkene kan de Website van KLV PROFESSIONAL MATCH bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan KLV PROFESSIONAL MATCH door te geven.

Artikel 13 Verwijzingen en links

De Website van KLV PROFESSIONAL MATCH bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. KLV PROFESSIONAL MATCH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH raden Betrokkene dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat Betrokkene op de hoogte is hoe deze derden met zijn Persoonsgegevens omgaan.

Artikel 14 Gebruik logbestanden

De Website van KLV PROFESSIONAL MATCH verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van Betrokkene, datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar Betrokkene is doorgelinkt naar de Website van KLV PROFESSIONAL MATCH, het IP-adres van de Internet Service Provider van Betrokkene, het besturingssysteem van Betrokkene, de onderdelen, informatie en pagina’s van de Website die Betrokkene heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat Betrokkene doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van KLV PROFESSIONAL MATCH te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 15 Cookies

 1. Om het gebruiksgemak van de Website te verhogen wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’. Dit is een technologie waarmee informatie op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt geïnstalleerd door het systeem van de Website die wordt bezocht. Een cookie wordt alleen herkend door de server waarvan de bezoeker het heeft gekregen. De door cookies verkregen informatie wordt onder meer gebruikt om het bezoek aan de Website van KLV PROFESSIONAL MATCH te vergemakkelijken, Betrokkene te kunnen herkennen als eerdere bezoeker van de Website, zijn activiteiten op de Website te volgen, zijn behoeften te kunnen invullen en online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van zijn Persoonsgegevens. 
 2. Eventuele advertenties op de Website van KLV PROFESSIONAL MATCH, kunnen ook cookies of andere technologieën bevatten. Deze advertenties kunnen worden aangeboden door derden waarover KLV PROFESSIONAL MATCH en/of Verantwoordelijke geen controle heeft. Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH zijn dan ook niet aansprakelijk voor de in deze advertenties aangewende cookies of andere technologieën. Daarnaast zijn Verantwoordelijke en KLV PROFESSIONAL MATCH niet aansprakelijk voor het gebruik en de openbaarmaking van informatie verzameld met behulp van dergelijke cookies of technologieën.
 3. Indien de browser van Betrokkene dat toelaat kan Betrokkene ervoor kiezen cookies te weigeren. Dit kan echter het gebruiksgemak van de Website van KLV PROFESSIONAL MATCH negatief beïnvloeden.