KLV Professional Match
Volg KLV Professional Match op LinkedIn Login bij KLV Professional Match Volg KLV Porfessional Match op Twitter Volg KLV Professional match op Facebook Volg KLV Professional Match op google+
Vacatures zoeken
Schrijf u direct in

Gebruikersvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden gebruik account KLV Professional Match

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

 1. Algemene Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van KLV betreffende het gebruik van haar Site en het daarop ten behoeve van de Kandidaat aangemaakte Account.
 2. KLV: KLV Professional Match B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Wageningen (Postbus 79, 6700 AB Wageningen).
 3. Site: de internetsite van KLV te bereiken via domein www.klvprofessionalmatch.nl
 4. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij KLV wil inschrijven als werkzoekende, dan wel reeds bij KLV als werkzoekende staat ingeschreven. Daarnaast valt hieronder de natuurlijke persoon die door KLV wordt bemiddeld naar werk en/of wordt tewerkgesteld bij één van haar opdrachtgevers. 
 5. Account: het ten behoeve van de Kandidaat afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Site, bereikbaar met behulp van een aan de Kandidaat toegekend(e) Username en Wachtwoord. De Kandidaat kan met behulp van zijn Account onder meer een Profiel aanmaken en beheren.
 6. Username: het emailadres van de Kandidaat waarmee hij in combinatie met zijn Wachtwoord toegang krijgt tot zijn Account.
 7. Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Kandidaat in combinatie met zijn Username toegang krijgt tot zijn Account. 
 8. Profiel: het Profiel van de Kandidaat met gegevens bestaande uit zijn curriculum vitae en alle overige voor het vinden van werk relevante gegevens.
 9. Test(en): de door KLV op haar Site aangeboden Test(en) waaraan de Kandidaat kan deelnemen.
  Begrippen in het enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden

 1. Op het gebruik door de Kandidaat van de Site van KLV, de daarop aangeboden Testen en/of het via de Site anagemaakte Account zijn de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
 2. Door gebruik te maken van de Site, de daarop aangeboden Testen en/of een Account aan te maken, aanvaardt de Kandidaat gebonden te zijn aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 3. KLV heeft het recht deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal alsdan de Kandidaat door middel van haar Site op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wanneer de Kandidaat het gebruik van de Site voortzet nadat de Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, impliceert dit dat de Kandidaat de aangepaste voorwaarden onherroepelijk heeft aanvaard.
 4. De meest actuele Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Site.

Artikel 3 Aanmaken Account

 1. Op de Site kan de Kandidaat een Account aanmaken. Het staat KLV vrij de registratie van een Kandidaat voor een Account om haar moverende redenen niet te accepteren. In dat geval wordt geen Account voor de desbetreffende Kandidaat aangemaakt.
 2. Elke Kandidaat mag maximaal één Account (laten) aanmaken.
 3. Het is de Kandidaat niet toegestaan in te loggen op een account dat niet ten behoeve van hem is aangemaakt.
 4. Kandidaten onder de zestien jaar mogen alleen een Account aanmaken met toestemming van een ouder of voogd. Door het aanmaken van een Account verklaart de Kandidaat van onder de zestien jara toestemming te hebben van zijn ouder of voogd.

Artikel 4 Username en Wachtwoord

 1. Bij het aanmaken van zijn Account ontvangt de Kandidaat een Username en Wachtwoord waarmee hij via de Site op zijn Account kan inloggen.
 2. De Kandidaat is gehouden zijn Username en Wachtwoord geheim te houden en het is de Kandidaat derhalve niet toegestaan zijn Username en Wachtwoord, al dan niet tegen betaling, aan een derde over te dragen, dan wel een derde met behulp van zijn Username en Wachtwoord in te laten loggen op zijn Account.
 3. De Kandidaat is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Username, Wachtwoord en/of Account, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Kandidaat zal KLV terstond informeren over eventueel misbruik van zijn Username, Wachtwoord en/of Account.

Artikel 5 Aanmaken Profiel

 1. De Kandidaat dient bij het aanmaken van zijn Account een Profiel aan te maken. De Kandidaat kan zelf kiezen voor een beperkt of uitgebreid Profiel.
 2. Voor het aanmaken van zijn Profiel kan de Kandidaat zijn curriculum vitae uploaden en/of zijn gegevens uit zijn Linked-Inprofiel gebruiken.
 3. Het Profiel van de Kandidaat is inzichtelijk voor alle werknemers (al dan niet in dienst) van KLV die zich (direct of indirect) met het werven en selecteren, bemiddelen en tewerkstellen van Kandidaten bezighouden, zulks in de ruimste zin des woords.
 4. Het Profiel van de Kandidaat wordt door KLV en haar werknemers gebruikt om de Kandidaat te kunnen bemiddelen naar werk en/of tewerk te stellen bij één van haar opdrachtgevers. Tevens wordt het Profiel gebruikt om dit te matchen met de aanwezige vacatures.
 5. De Kandidaat kan zijn Profiel op elk gewenst moment wijzigen of aanpassen. Daarnaast kunnen de werknemers van KLV het Profiel van de Kandidaat aanvullen, aanpassen of inkorten.
 6. De Kandidaat staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van zijn Profiel.
 7. Door het aanmaken van zijn Account verleent de Kandidaat aan KLV het recht om zijn Profiel conform deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Daarnaast verleent de Kandidaat KLV hiermee toestemming om hem aan de hand van zijn Profiel producten en diensten aan te bieden van KLV en/of door KLV geselecteerde partners.

Artikel 6 Gebruiksrecht Gebruikers

 1. De Kandidaat is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. 
 2. Elk gebruik van de Site, de daarop aangeboden Testen en/of het Account van de Kandidaat geschiedt voor eigen rekening en risico. 
 3. De Kandidaat zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker mag worden verwacht.

Artikel 7 Online Testen

 1. KLV heeft een reeks Testen ontwikkeld/laten ontwikkelen voor uiteenlopende toepassingen, die de Kandidaat kan uitvoeren.
 2. Ingeval van deelname aan een Test wordt de Kandidaat verzocht vragen te beantwoorden. Aan de hand van de door de Kandidaat ingevoerde informatie en gegevens wordt een score berekend, welke score wordt vertaald in een rapportage.
 3. KLV spant zich ertoe in te bewerkstelligen dat de door haar aangeboden Testen inhoudelijk voldoen aan de actuele stand van de (psychologische) wetenschap en techniek.
 4. Wanneer de Kandidaat gebruik maakt van de aangeboden Test(en) verplicht hij zich tot naleving van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en de aanwijzingen die KLV terzake op haar Site geeft. De Kandidaat erkent dat het voor de kwaliteit van de Test en de testresultaten van belang is in welke context en onder welke omstandigheden zij wordt uitgevoerd en/of gebruikt.
 5. Het staat KLV vrij de door haar aangeboden Testen op elk gewenst moment om haar moverende redenen (bijvoorbeeld met het oog op ontwikkelingen in de psychologische wetenschap) aan te passen, (tijdelijk) te blokkeren en/of te verwijderen, zulks zonder hiermee op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.
 6. De Kandidaat kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de met behulp van de Testen verkregen resultaten en uitkomsten. Aan deze resultaten en uitkomsten mag daarnaast geen enkele inhoudelijke betekenis worden toegekend, ongeacht of de Test al dan niet volledig correct is uitgevoerd. 
 7. KLV kan ten aanzien van de inhoud van de door haar aangeboden Testen en de testresultaten nimmer aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast draagt de Kandidaat zelf de verantwoordelijkheid voor de inzet van zijn testresultaten voor een bepaald doel en de wijze waarop hij deze resultaten interpreteert.
 8. Het is de Kandidaat niet toegestaan de met de door KLV aangeboden Testen verkregen resultaten te verveelvoudigen, te verspreiden of openbaar te maken zonder bronvermelding.
 9. KLV neemt de door haar aangeboden Testen af bij één of meerdere leveranciers. Voor het berekenen van de scores en testresultaten wordt een link gelegd naar de website van de desbetreffende leverancier. Daarnaast kunnen de testresultaten eventueel ook binnen het systeem van deze leverancier worden verwerkt waarbij KLV haar leveranciers verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. De Kandidaat erkent door gebruik te maken van de aangeboden Testen expliciet in te stemmen met het vorengaande.
 10. Door gebruik te maken van de door KLV aangeboden Testen geeft de Kandidaat KLV en (indien van toepassing) haar leverancier(s) toestemming kopieën van de door de Kandidaat ingevoerde data en de met behulp van de Testen geaggregeerde gegevens te bewaren. Daarnaast geeft de Kandidaat door gebruik te maken van de door KLV aangeboden Testen toestemming om kopieën van de door de Kandidaat ingevoerde data en de met behulp van de Testen geaggregeerde gegevens geanonimiseerd te gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en/of de ontwikkeling en kwaliteit van (de dienstverlening van) KLV.
 11. De testresultaten van de door de Kandidaat uitgevoerde Test(en) worden door KLV gebruikt bij het bemiddelen van de Kandidaat naar werk. Indien de Kandidaat hier bezwaar tegen heeft, dient hij dit schriftelijk aan KLV kenbaar te maken waarna KLV de resultaten eventueel kan verwijderen.

Artikel 8 Toegang vacaturedatabank

 1. De Kandidaat kan via de Site van KLV de vacaturedatabank van KLV (gedeeltelijk) doorzoeken, zulks met dien verstande dat de hierop geplaatste vacatures zijn geanonimiseerd.
 2. De Kandidaat kan op de Site van KLV meerdere zoekagents aanmaken. De zoekagent doorzoekt vervolgens de vacaturedatabank aan de hand van de door de Kandidaat ingevoerde criteria.

Artikel 9 Onrechtmatig gebruik Site KLV

 1. KLV verleent de Kandidaat een persoonlijk recht om zijn Account op de Site van KLV te gebruiken onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, een en ander echter slechts indien en voor zover dit gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden plaatsvindt en is gericht op het vinden van werk. 
 2. Het is de Kandidaat niet toegestaan de Site van KLV te verstoren, dan wel zijn Account te gebruiken voor het plaatsen of openbaar maken van gegevens waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht.
 3. Verder is het de Kandidaat niet toegestaan de veiligheid of beveiliging van de Site te schenden, dan wel pogingen daartoe te ondernemen, in te loggen op een account waartoe hij niet is bevoegd, dan wel de door KLV ten behoeve van haar Site samengestelde HTML-codes te kopiëren of op enigerlei wijze aan te passen en/of te wijzigen, alsmede zich toegang te verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld, dan wel deze data te wijzigen, wissen of onbruikbaar te maken een en ander in de ruimste zin des woords.
 4. Evenmin is het de Kandidaat toegestaan zijn Account te gebruiken voor het plaatsen, verveelvoudigen of op enigerlei wijze verspreiden van gegevens, die in het maatschappelijk verkeer als onbetamelijk, verwerpelijk of onwenselijk kunnen worden geacht, zulks in de ruimste zin des woords.
 5. Tot slot is het de Kandidaat niet toegestaan andere Kandidaten te hinderen in het gebruik van de Site en/of hun Account, dan wel schade toe te brengen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid voor Gegevens en Bestanden

 1. KLV heeft de inhoud van haar Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Site bevat echter gegevens die afkomstig zijn van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze gegevens en KLV is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid daarvan, ongeacht of deze door KLV op de Site zijn geplaatst. KLV heeft geen verplichting de op haar Site geplaatste gegevens vóór of na plaatsing te controleren.
 2. Ten aanzien van gegevens die van KLV zelf afkomstig zijn, geldt dat deze enkel een informatief doel hebben zodat KLV ook ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) deze gegevens niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 11 Toegang Site, storingen en onderbrekingen

 1. KLV kan niet garanderen dat haar Site en het Account van de Kandidaat te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site en/of het Account van de Kandidaat. Daarnaast is KLV niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van haar Site met het systeem en/of de software van de Kandidaat, dan wel derden. 
 2. KLV zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site en/of het Account van de Kandidaat zo spoedig mogelijk te verhelpen. 
 3. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Kandidaat of een derde, wiens handelen de Kandidaat kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de Kandidaat. De Kandidaat zal KLV terzake vrijwaren.
 4. KLV is gerechtigd haar Site en/of het Account van de Kandidaat al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit eventueel voortvloeiende schade.

Artikel 12 Gebruik (overige) Kandidaten en/of derden

 1. KLV spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Site te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. KLV kan echter niet garanderen dat derden haar systemen en/of Site (en de daarop geplaatste gegevens) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk. 
 2. Daarnaast is KLV op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van andere Kandidaten van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, overige door KLV gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving)

Artikel 13 Verwijzingen en links

 1. De Site van KLV bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Site van KLV.
 2. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Site te vergroten en KLV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.
 3. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site opnemen, betekent dat geenszins dat KLV instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is KLV op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van KLV.

Artikel 14 Virusprotectie

KLV is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door KLV genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. KLV is evenmin aansprakelijk indien haar Site wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld het Account van de Kandidaat (tijdelijk) niet toegankelijk is, dan wel de gegevens van de Kandidaat in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

Artikel 15 Inbreuk intellectueel eigendom

 1. De Kandidaat is zich ervan bewust dat de Site gegevens bevat die eigendom zijn van KLV en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden dan wel op de Site is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Kandidaat te verlenen of over te dragen.
 2. De Kandidaat zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 16 Privacystatement

Ten aanzien van de verwerking van de door de Kandidaat aan KLV verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het privacystatement van KLV. Dit privacystatement dient als onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd. Het privacystatement is via de Site te raadplegen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. KLV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Site en/of het aan de Kandidaat beschikbaar gestelde Account.
 2. Indien en voor zover KLV toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan gelden de navolgende bepalingen.
 3. Aansprakelijkheid van KLV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.
 4. Iedere eventuele uit de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Site en/of het Account voortvloeiende aansprakelijkheid van KLV is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,- per gebeurtenis of reeks van identieke of samenhangende gebeurtenissen en maximaal € 10.000,- per kalenderjaar.
 5. De aansprakelijkheid van KLV zal hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 18 Beëindigen Account

 1. De Kandidaat kan zijn Account op de Site op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@klvprofessionalmatch.nl. In dat geval zal KLV binnen tien werkdagen zijn Account beëindigen. 
 2. Met het beëindigen van zijn Account, wordt niet ook de inschrijving van de Kandidaat bij KLV beëindigd, zulks tenzij de Kandidaat daar nadrukkelijk om verzoekt.
 3. Het staat KLV vrij het Account van de Kandidaat om haar moverende redenen per direct af te sluiten en de Username en het Wachtwoord van de Kandidaat te blokkeren. KLV kan hiertoe onder meer overgaan indien de Kandidaat in strijd handelt met de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of andere door KLV gestelde voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de geldende wet- en/of regelgeving. Daarnaast kan hiertoe worden overgegaan ingeval van misbruik van de Username en/of het Wachtwoord, technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van KLV.
 4. KLV is nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij het Account van de Kandidaat afsluit.
 5. Verplichtingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het afsluiten van het Account van de Kandidaat voort te duren, blijven na het afsluiten onverkort voortbestaan.

Artikel 19 Naleven Algemene Gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving

 1. Ingeval de Kandidaat zijn verplichtingen uit de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Kandidaat zal KLV terzake vrijwaren. 
 2. KLV is in de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen bevoegd de Kandidaat een waarschuwing te geven, dan wel andere Kandidaten terzake te informeren. Een en ander zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van KLV om nadere (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 (Ver)nietig(baar)heid en toepasselijk recht

 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. KLV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 2. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.